Podstawa prawna - składki PTTK

https://kartoteki.pttk.pl/ks3/dok/k20_u063_20230909.pdf